Hệ thống máy chủ SMTP – MTAs

Hệ thống máy chủ SMTP – MTAs

Để phục vụ tốt cho khách hàng gởi email số lượng lớn và hiệu quả cao trong từng chiến dịch Email marketing.

Thời Nay đã triển khai hệ thống máy chủ email kết nối với nhau thành 1 để làm tăng hiệu quả của email marketing.

Các server mail được đặt tại USA, CANADA và Việt Nam, vì vậy lưu lượng email đi ra mỗi ngày đáp ứng được cho rất nhiều khách hàng có nhu cầu mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ gởi mail.

Mỗi máy chủ chứa từ 100 địa chỉ IP trở lên để đảm đương việc gởi email tới các ISP Yahoo, Gmail, Hotmail.

Hệ thống máy chủ SMTP – MTAs