Thống kê report – Spam

Spam report

Để quản lý danh sách email sạch và không bị đánh giá spam, chúng tôi đã tích hợp hệ thống theo dõi số lần report spam

Thống kê Report spam

Thống kê report - Spam

Thống kê report – Spam

Tôi có thể làm gì với SPAM ?
– Bạn có thể xem được địa chỉ email đã report spam
– Hệ thống tự động không gởi tới địa chỉ mail đó trong lần sau
– Quản lý danh sách hiệu quả với các email tốt