Không có bữa ăn nào là miễn phí và danh sách email cũng vậy