Tôi có thể mua lại danh sách email không?

Tôi có thể mua lại danh sách email không?